ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

  ટેક્નિકલ સમિતિના સભ્યો
૧) શ્રી આશિષ ભાટીયા, આઇપીએસ, અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતી અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુ.રા.ગાંધીનગર.
 
ર) શ્રી સમશેરસીંગ, આઇપીએસ. સભ્ય, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતી અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, સુરત રેન્જ , સુરત.
 
૩) શ્રી મનોજ અગ્રવાલ, આઇપીએસ સભ્ય, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતી અને સચિવશ્રી(ગૃહ), ગૃહ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
 
૪) શ્રી ડી.આર.ભમ્મર,
સભ્ય, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતી અને નાયબ સચિવ (ટી.સી.એન્ડ, ટી.) ગૃહવિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

  ભરતી બોર્ડ વિશે

ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિની ફરજોઃ


આ ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ ભરતી સબંધી કાર્યવાહી, કાર્યપધ્ધતિ અંગે ભરતી બોર્ડને સલાહ સુચન અને માર્ગદર્શન આપશે તથા ભરતી બોર્ડ આ સમિતિના નિર્ણય અનુસાર કાર્યવાહી કરશે.


પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની ફરજોઃ


પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા ભરતી અંગેની તમામ કામગીરી જેવી કે, દૈનિકપત્રોમાં જાહેરાત આપી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ OJAS સોફટવેર મારફતે મેળવી સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા, શારીરીક કસોટી તેમજ મુખ્‍ય લેખિત પરીક્ષા લેવાની કામગીરી કરશે. ત્‍યારબાદ પરીણામ જાહેર કરવા અંગેની કામગીરી કરશે. આ અંગેની તમામ વ્‍યવસ્‍થા પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડે કરવાની હોય છે.


એકદંરે ભરતી બોર્ડ ધ્‍વારા ભરતી નિયમો, પરીક્ષા નિયમો અને પ્રસ્‍થાપિત અનામત અંગેની નિતીને અનુસરીને પરીક્ષાની શરૂઆતથી આખરી પરીણામ સંવર્ગવાર તૈયાર કરવાની તમામ કામગીરી પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની ફરજમાં આવે છે.


  

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ સભ્યો
૧)શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ., અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને મહાનિયામક રક્ષા શકિત યુનિવસિર્ટી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.

ર)સુ. શ્રી નિરજા ગોટરૂ, આઇ.પી.એસ., સભ્યવ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, અમદાવાદ વિભાગ, અમદાવાદ.

૩)શ્રી નરસિમ્હા, કોમાર, આઇ.પી.એસ., સભ્ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, તકનીકી સેવાઓ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

૪)શ્રી બ્રિજેશકુમાર ઝા, આઇ.પી.એસ., સભ્ય પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, હથિયારી એકમો, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

પ)શ્રી સુનિલ જોશી, આઇ.પી.એસ., સભ્યસ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક, વલસાડ