ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

 પો.સ.ઇ. કેડર આખરી પરિણામ (FINAL RESULT)

(૧) પો.સ.ઇ. કેડરનું હંગામી પરિણામ (Provisional Result) તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૭ નારોજ જાહેર કરવામાં આવેલ. અને પરિણામ બાબતે ઉમેદવારોને જો કોઇ રજુઆત હોય તો તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭ સુધી રજુઆત કરવા જણાવવામાં આવેલ.
(૨) પો.સ.ઇ. કેડરના હંગામી પરિણામ (Provisional Result) અંગેની મળેલી રજુઆત ધ્યાનને લઇ આખરી પરિણામ (Final Result) બનાવવામાં આવેલ છે.
(૩) આખરી પરિણામ (Final Result) સુચનાઓ અને કટ ઓફ માર્કસ જોવા માટે અહીં કલીક કરો........
(૪) પો.સ.ઇ. કેડરનું આખરી પરિણામ (Final Result) જોવા માટે અહીં કલીક કરો........
   

 

શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,

અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને મહાનિયામક રક્ષા શકિત યુનિવસિર્ટી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.


ભરતી જાહેર ખબર તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬

  હેલ્પલાઇન

 પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,

   હેલ્‍પ લાઇન નંબર : 
  ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦

e-Mail Address : 
psirbgujarat2016@gmail.com


  અમારો સંપર્ક કરો

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,
રૂમ નંબરઃ ૧૦૧, ૧લો માળ, રક્ષા શકિત યુનિવર્સિટીની કચેરી, ન્યુલ મેન્ટઇલ કોર્નર, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

Visitor Counter