ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

શ્રી આશિષ ભાટીયા,આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી.(ક્રાઇમ અને રેલ્વે).


  અગાઉની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ

  છબી ગેલેરી
પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

શારીરિક કસોટી માટેની સુચનાઓ

(૧) પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોની શારીરિક કસોટી તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૭ દરમ્યાાન લેવામાં આવેલ.
  
(ર)શારીરિક કસોટીમાં પાસ (કવોલીફાઇડ) થયેલ ઉમેદવારોનું પરીણામ જાણવા માટે અહીં કલીક કરો........
   
(૩) શારીરિક કસોટીમાં નાપાસ (ડીસ કવોલીફાઇડ) થયેલ અને ગેરહાજર (એબસન્ટ.) રહેલ ઉમેદવારોનું પરીણામ જાણવા માટે અહીં કલીક કરો........

મુખ્યમ લેખિત પરીક્ષા માટેની સુચનાઓ

(૧) તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭ નારોજ પ્રિલિમીનરી પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ તેની સુચના નંબરઃ ૪ માં જણાવેલ હતુ કે “શારીરિક કસોટીમાં ઉતીર્ણ થનાર ઉમેદવારોની મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા માર્ચ-૨૦૧૭ના પહેલા અથવા બીજા અઠવાડીયામાં લેવામાં આવશે જેની તમામે નોંધ લેવી“ આ સુચનાને આધિન હવે પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરિક કસોટીમાં પાસ (કવોલીફાઇડ) થયેલ ઉમેદવારોની મુખ્યઆ લેખિત પરીક્ષા તા.૦૪/૦૩/૨૦૧૭ અને તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૭ નારોજ યોજાનાર છે જેની સર્વેએ નોંધ લેવી.
(ર)મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ ટુકં સમયમાં આ વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરવામાં આવશે.

શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,

અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને મહાનિયામક રક્ષા શકિત યુનિવસિર્ટી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.


ભરતી જાહેર ખબર તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬

  હેલ્પલાઇન

 પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,

   હેલ્‍પ લાઇન નંબર : 
  ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦

e-Mail Address : 
psirbgujarat2016@gmail.com


  અમારો સંપર્ક કરો

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,
રૂમ નંબરઃ ૧૦૧, ૧લો માળ, રક્ષા શકિત યુનિવર્સિટીની કચેરી, ન્યુલ મેન્ટઇલ કોર્નર, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

Visitor Counter