ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને કોઇ પણ જાતની ગેરરીતી વગર તેમજ નિષ્પક્ષ રીતે થાય તે માટે ભરતી બોર્ડ ધ્વારા પુરતા પગલા લેવામાં આવેલ છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૧)પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા માટે બેઠક વ્યરવસ્થા ઉમેદવારોને પોતાના જીલ્‍લામાં નહીં ફાળવતા અન્ય જીલ્‍લાઓમાં ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે.
(ર) સામાન્ય્ રીતે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પ્રશ્‍નપત્ર A,B,C,D એમ ચાર સીરીઝમાં જ કાઢવામાં આવે છે પરંતુ ભરતીની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં ૩૦ (ત્રીસ) સીરીઝમાં કાઢવામાં આવશે જે વર્ગ દીઠ સમાવિષ્ટિ કુલ-૩૦ ઉમેદવારોને અલગ અલગ સીરીઝના પ્રશ્‍નપત્ર આપવામાં આવશે કે જેથી ગેરરીતી કરવાનો અવકાશ રહેશે નહીં.
(૩) પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને સમય કરતાં બે કલાક અગાઉ બોલાવવામાં આવશે અને તેઓનું બાયોમેટ્રીક રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. જેમાં ઉમેદવારના બંન્નેા હાથની પ્રથમ આંગળી (Index Finger)ની છાપ લેવામાં આવશે.
(૪) દરેક ઉમેદવારોના પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા વખતે ફોટોગ્રાફ પણ લેવામાં આવશે.
(પ)આ પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા માટે OMR Sheet ત્રણ પ્રતમાં (Three Layer) ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે. OMR Sheetના પ્રથમ પ્રતના બે અડધીયા કરવામાં આવશે જે બંન્નેં અડધીયા ઉપર બારકોડ નંબર વહેંચાયેલો હશે. જેથી OMR Sheet તપાસનારને પણ ખ્યાલ આવશે નહીં કે કયા રોલ નંબરવાળા ઉમેદવારની OMR Sheetની ચકાસણી કરી રહયા છે. OMR Sheet ની બીજી પ્રત બોર્ડ કોપી તરીકે અલગ સીલ કરવામાં આવશે.
(૬) OMR Sheet ની ત્રીજી પ્રત ઉમેદવારને આપવામાં આવશે કે જેથી ઉમેદવાર પોતાના માર્કસ જાતે ચકાસી શકે.
(૭) પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા માટે શહેર/જીલ્‍લા કક્ષાએ જયાં CCTV Camera ની સુવિધા છે તેવા જ પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવેલ છે.
(૮) દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર એક વિડીયોગ્રાફર પણ રાખવાનું નક્કી કરેલ છે. તેમજ જો કોઇ કારણોસર પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર CCTV Camera ની સુવિધાઓ ન હોય, તેવા પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર એક વધુ વિડીયોગ્રાફર એટલે કે, બે વિડીયોગ્રાફર રાખવામાં આવશે.
(૯) પ્રિલિમીનરી પરીક્ષાના સાહીત્‍યની સુરક્ષા માટે સ્‍ટ્રોંગ રૂમો બનાવવામાં આવેલ છે. જે સ્ટ્રોંગ રૂમો ઉપર સતત ૨૪ કલાક માટે CCTV Camera કાર્યરત રહેશે.
(૧૦) શારીરીક કસોટી, મુખ્યશ લેખિત પરીક્ષા તથા દસ્તાuવેજ ચકાસણી વખતે લીધેલ ફીંગરપ્રન્‍ટથી વેરીફીકેશન કરવામાં આવશે.
(૧૧) શારીરીક કસોટી વખતે ઉમેદવારો ફરીથી ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવશે.
(૧ર) શારીરીક કસોટી માટેની દોડમાં CCTV Camera લગાડવામાં આવશે. જેથી દોડમાં કોઇ ટુકો માર્ગ (Short Cut) અપનાવી શકે નહીં.
(૧૩) શારીરીક કસોટી માટેની R.F.I.D. કે જેનો ઉપયોગ ઓલિમ્પીાકસની દોડમાં થાય છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.