ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

શ્રી આશિષ ભાટીયા,આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી.(ક્રાઇમ અને રેલ્વે).


  સુચનાઓ


  છબી ગેલેરી
          પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

(૧) બિન અનામત (GENERAL) ઉમેદવારોએ ફી ભરેલ ન હોય તેવી રદ કરેલ અરજીઓની વિગત
  
(ર) એક કરતા વધારે અરજી કરેલ હોઇ તેવા ઉમેદવારોની રદ કરેલ અરજીઓની વિગત
  
(૩) તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭ નારોજ યોજાનાર પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા માટેના કોલલેટર (પ્રવેશપત્ર) તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૬ ના કલાકઃ ૧૧.૦૦ વાગ્‍યાથી http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર થી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 
EXAMINATION CENTRES
Sl.No.District Name
1.AhmedabadCity
2.AhmedabadRural
3.Gandhinagar
4. Rajkot
5.Surat
6.Vadodara
  
  
  
  

શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,

અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને મહાનિયામક રક્ષા શકિત યુનિવસિર્ટી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.


ભરતી જાહેર ખબર તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬

  હેલ્પલાઇન

 પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,

   હેલ્‍પ લાઇન નંબર : 
  ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦

e-Mail Address : 
psirbgujarat2016@gmail.com


  અમારો સંપર્ક કરો

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,
રૂમ નંબરઃ ૧૦૧, ૧લો માળ, રક્ષા શકિત યુનિવર્સિટીની કચેરી, ન્યુલ મેન્ટઇલ કોર્નર, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

Visitor Counter