ગુજરાતી English

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

શ્રી આશિષ ભાટીયા,આઇપીએસ.

અધ્યક્ષ, ઉચ્ચ ટેકનીકલ સમિતિ અને અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, સી.આઇ.ડી.(ક્રાઇમ અને રેલ્વે).


  અગાઉની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ
જૂુુની સુચનાઓ

  છબી ગેલેરી
પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

પો.સ.ઇ. કેડર પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા

(૧) પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષાના પરીણામ તથા કટ ઓફ માર્કસ અંગેની સુચનાઓ જોવા માટે અહીં કલીક કરો.......
(ર)પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોની યાદી જોવા માટે અહીં કલીક કરો.....
(૩) કવોલીફાઇડ થયેલ ઉમેદવારોની શારીરીક કસોટી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૭માં બીજા અથવા ત્રીજા અઠવાડીયામાં લેવામાં આવશે. જેની વિગતવાર જાણકારી વેબસાઇટ ઉપર હવે પછી મૂકવામાં આવશે.
(૪) શારીરીક કસોટીમાં ઉતીર્ણ થનાર ઉમેદવારોની મુખ્યવ લેખિત પરીક્ષા માર્ચ-૨૦૧૭ના પહેલા અથવા બીજા અઠવાડીયામાં લેવામાં આવશે જેની તમામે નોંધ લેવી.

શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,

અધ્યક્ષ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ અને મહાનિયામક રક્ષા શકિત યુનિવસિર્ટી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.


ભરતી જાહેર ખબર તારીખ ૨૪/૧૦/૨૦૧૬

  હેલ્પલાઇન

 પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,

   હેલ્‍પ લાઇન નંબર : 
  ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૫૫૦૦

e-Mail Address : 
psirbgujarat2016@gmail.com


  અમારો સંપર્ક કરો

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ,
રૂમ નંબરઃ ૧૦૧, ૧લો માળ, રક્ષા શકિત યુનિવર્સિટીની કચેરી, ન્યુલ મેન્ટઇલ કોર્નર, મેઘાણીનગર,
અમદાવાદ. – ૩૮૦૦૧૬

પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડ

Visitor Counter